Diensten-overzicht

FiAC kan voor u diverse onderzoeken, keuringen en advieswerkzaamheden verrichten. Het gaat onder meer om:

APK voor schoolgebouwen
Schoolbesturen, huisvestingsverantwoordelijken en facility managers worden steeds meer afgerekend op de kwaliteit van het schoolgebouw. Immers het functioneren en presteren van het gebouw beïnvloedt direct en indirect de leer- en doceerprestaties, en speelt een steeds belangrijker rol bij de schoolkeuze van ouders en leerlingen. Het is dan ook van belang dat huisvestingsverantwoordelijken de kwaliteit en de veiligheid van hun schoolgebouw aandacht geven. Zij moeten dit objectief in beeld hebben, beleid en activiteiten daarop afstemmen en verantwoording hierover kunnen afleggen.
Maar hoe kom ik tot een zinnige beoordeling van de kwaliteit van het schoolgebouw en wat verstaan we hieronder? Lees verder…

Scholingsplan
Aan de kwaliteit van het (ondersteunend) personeel binnen onderwijsinstellingen worden steeds hogere eisen gesteld. Scholing is een goed instrument om deze kwaliteit te realiseren. Om effectiviteit (rendement) en efficiency van scholingsactiviteiten te waarborgen dient scholingsbeleid afgestemd te worden op de interne en externe ontwikkelingen binnen de school en de inzet van andere personeelsinstrumenten. Dit kan alleen goed gebeuren indien het scholingsbeleid expliciet geformuleerd is en een scholingsplan aanwezig is. Lees verder...

Risico-Inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
De Arbo-wet verplicht dat iedere onderwijsinstelling moet beschikken over een actuele Risico-Inventarisatie (RI&E). Deze verplichting wordt beschreven in artikel 5 van de Arbowet. Deze inventarisa­tie betreft alle aspecten met betrekking tot vei­ligheid, gezond­heid en welzijn. Als onder­wijs­instelling bent u vrij om te kiezen welke me­thodiek bij de uitvoering van de RI&E wordt ge­hanteerd. Dat kan afhankelijk zijn van het type onder­wijs. Naarmate de onderwijsinstelling en/of de risico’s groter zijn, zullen de omvang en de com­plexiteit toenemen. Het opstellen van een dergelijke in­ventari­satie is daarbij geen eenmalige zaak. Het dient regelmatig aangepast te wor­den, bijvoorbeeld bij wijzigingen in (arbeids)omstandigheden en huis­ves­ting. Lees verder…