Over FiAC

Over FiAC

Bij personeel werkzaam binnen het secundaire proces van onderwijsinstellingen is een sterke behoefte aan continue deskundigheidsbevordering en vaardigheidstrainingen op een groot aantal deelterreinen. Denk hierbij aan financieel-, facility- en personeelsmanagement, maar ook aan leidinggeven, coaching, sociale en communicatieve vaardigheden.

Sinds de start richt FiAC zich op trainingen en opleidingen ten behoeve van het management en ondersteunend personeel in het onderwijs. Hiermee onderscheidt FiAC zich duidelijk van andere opleidingsinstituten. Het aanbod omvat de volgende deelterreinen:

 • Algemeen management
 • Facility management
 • Kantinebeheer
 • Conciërgerie
 • Financieel management
 • Personeelsmanagement
 • Managementvaardigheden
 • Sociale- en communicatieve vaardigheden

Doelstelling van FiAC is om kennis, inzicht en vaardigheden te vergroten bij een ieder die te maken heeft met onderwijsmanagement vraagstukken of uitvoerend schoolbeheer. De benadering laat zich daarbij omschrijven als praktisch, duidelijk en implementatiegericht.

De opleidingen en trainingen zijn bestemd voor onder meer:

 • Directeuren onderwijs, beheer en financiën
 • Staf- en beleidsmedewerkers
 • Personeelsfunctionarissen
 • Opleidingscoördinatoren
 • Facility managers
 • Kantinebeheerders en medewerk(st)ers
 • Conciërges en toa's
 • Controllers en administrateurs
 • Allen werkzaam in het VO, BVE en HBO.

De missie van FiAC

"Het ontwikkelen en versterken van visie, kennis, vaardigheden en attitude binnen het secundaire proces om daarmee de realisatie van doelstellingen binnen het primair proces te ondersteunen".

Lidmaatschap NRTO

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit
FiAC bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche.

Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat FiAC voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet.

Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk

CRKBO-registratie

FiAC is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). 
Dit betekent dat wij ons onderwijsaanbod BTW-vrij mogen aanbieden. De uitgevoerde audit ligt in lijn met de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs: zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, betrouwbaarheidsbeginsel en kenbaarheidsbeginsel.