Schoolveiligheidsmedewerker

Beveiliging, toezicht en handelen in onveilige situaties!

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Sociale veiligheid op school;    
  • Beveiliging en toezicht houden;
  • Relevante wet- en regelgeving en wettelijke bevoegdheden;
  • Optreden bij Incidenten en calamiteiten;
  • Omgaan met agressie - en conflictsituaties.

Algemeen

Facilitair en ondersteunende medewerkers (conciërges, toezichthouders) vormen een belangrijke schakel tussen leerlingen, docenten en schoolleiding. Bij de uitvoering van beleid op het terrein van veiligheid en beveiliging (safety en security) vervullen ondersteunende medewerkers een belangrijke rol. Zij zijn de ogen en oren op de werkvloer en signaleren als eerste mogelijke knelpunten, misstanden en gevaarlijke situaties. Bij veel noodsituaties, incidenten en conflicten zijn zij degenen die als eerste aangesproken worden. Indien nodig moeten zij in staat zijn terplekke op te treden tegen ongewenste situaties en gedrag. Het is voor deze dienstverlenende medewerkers dan ook van groot belang dat zij weten waar zij ten aanzien van veiligheid en beveiliging binnen schoolgebouwen op moeten letten en hoe zij moeten handelen en optreden in het geval van asociaal gedrag, agressie, incidenten en calamiteiten. Maar zijn ze daartoe wel bekwaam? Beschikken de medewerkers wel over voldoende vaardigheden en zijn ze vanuit de organisatie wel voldoende toegerust om in te grijpen?

De 3-daagse cursus ‘Schoolveiligheid, beveiliging en toezicht / Schoolveiligheidsmedewerker’ gaat uitgebreid in op de verschillende aspecten van sociale veiligheid, beveiliging en toezicht houden binnen de scholen. Het doel van deze praktijkgerichte cursus is het verkrijgen van inzicht in alle aspecten van schoolveiligheid en het vergroten van de handelingsvaardigheden bij medewerkers die vanuit hun dagelijkse en of toezichthoudende taak te maken kunnen krijgen met situaties als asociaal gedrag en agressie, (groeps)geweld, vandalisme, criminaliteit en (gebouw)calamiteiten.

Inhoud

Inleiding veiligheid, beveiliging en toezicht houden
•    Veiligheidsrisico’s in en om de school
•    Schoolveiligheidspiramide en sociale veiligheid
•    Basiskennis en afstemming sociale veiligheid, security en hospitality
•    Schoolveiligheid en preventie: waar let ik op tijdens mijn rondes door het schoolgebouw?
•    Technische en organisatorische maatregelen (OBE-model)

De conciërge (oop-er) als spil binnen de sociale veiligheid
•    Taken en rollen van de conciërge/het OOP op het terrein van schoolveiligheid
•    Gastvrijheid en leerling-gericht werken binnen de school als basis voor een veilige werk­omgeving
•    Het belang van autoriteit en een goede persoonlijke presentatie, houding en uitstra­ling:

Hanteren en handhaven van huisregels
•    Helder­heid over normen en waarden (gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag)  binnen de school;
•    Het belang van onderlinge afstemming en eenduidigheid in aanpak richting leerlin­gen/ouders/bezoekers;
•    Afspraken en procedu­res op school/teamniveau
•    Hanteren en handhaven van de huisregels: hoe gaan we om met ‘overtredingen’ bin­nen de algemene ruimtes in de school of met ongewenste bezoekers;

Optreden bij incidenten en calamiteiten
•    Optreden en procedureel handelen bij calamiteiten en incidenten
•    Werken vanuit SOS-model (situatie, organisatie en stappen)
•    Crisiscommunicatie bij calamiteiten en incidenten
•    Optreden bij orde verstoringen en conflictsituaties met leerlingen/derden

Omgaan met en handelen bij agressief en grensoverschrijdend gedrag,
•    Omgaan met agressie, agressiebeheersing en ongewenst en ontoelaatbaar gedrag
•    Aanspreken van (on)bekende leerlingen op asociaal gedrag en handelen, bijv. opstan­digheid, brutaliteit, of overtreding van regels.
•    Hoe te handelen bij diverse vormen van agressie? Stappen om agressie te begren­zen en verdere escalatie te voorkomen.
•    Contact maken en communiceren met de ander in agressiesituaties
•    Werken aan een professionele en zelfbewuste grondhouding
•    Reguleren van eigen spanningen, emoties en angsten 

Security en kleine criminaliteitspreventie
•    Beveiliging van eigendommen en inventaris in en rondom het schoolgebouw
•    Toegangsbeheer en ontvangst van bezoekers
•    Profiling en signaleren van potentieel crimineel gedrag
•    Handelen bij crimineel gedrag: drugs/wapens, inbraak, diefstal(heterdaad), vernieling

Relevante wet- en regelgeving
•    Strafbare gedragingen en wettelijke bevoegdheden (wat mag wel en wat mag niet?)
•    Toepas­sen van bevoegdheden in de praktijk en optreden bij ongewenste bezoekers (aanhouden, vorderen, huisvredebreuk, visitatie).

Het programma biedt volop ruimte voor eigen inbreng en interactie met deelnemers. Veel aandacht is er daarbij voor de eigen specifieke schoolsituatie.

Bijzonderheden

Certificaat
Deelnemers die alle cursusdagen hebben gevolgd, ontvangen het certificaat 'Schoolveiligheidsmedewerker 1' (Schoolveiligheid, beveiliging en toezicht). 

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor dezelfde cursus voor dezelfde datums ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.
De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Deze praktische en operationeel gerichte cursus is bestemd voor facilitair beheerders en ondersteunende medewerkers binnen onderwijsinstellingen die te maken hebben met coördinerende en toezichthoudende activiteiten op het terrein van beveiliging, criminaliteitspreventie, gebouw-veiligheid, bedrijfshulpverlening en sociale veiligheid.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 21 uur (3 cursusdagen)

Reacties

Eerdere deelnemers over deze cursus:
'Ik wil nog veel meer hierover leren. Zeer interessant!'
'Ik vond de opbouw goed. Op persoonlijke gesprekken werd goed geanticipeerd. Zowel stimuleren als reguleren.'
'Weer genoeg informatie om in de praktijk te brengen/gebruiken.'

Wanneer

De cursus vindt plaats op 13, 27 november, 11 december 2024.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.465,-, vrijgesteld van BTW.

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.