Preventiemedewerker in het onderwijs - 3-daagse opleiding

Groei in uw rol als expert op gebied van preventie!

Iedere onderwijsorganisatie is verplicht een Preventiemedewerker aan te stellen. Van de Preventiemedewerker in het onderwijs wordt verwacht dat hij/zij op de hoogte is van de Arbowet- en regelgeving, deze kan vertalen naar de eigen schoolsituatie, diverse Arboactiviteiten, waaronder (mede) opstellen en uitvoeren van de RIE en het Plan van Aanpak kan coördineren en het management kan adviseren over voortgang en nemen van preventieve maatregelen. FiAC heeft speciaal voor deze doelgroep de 3-daagse opleiding 'Preventiemedewerker in het onderwijs' ontwikkeld.

Algemeen

De 3-daagse opleiding ‘Preventiemedewerker in het Onderwijs’ biedt deelnemers de belangrijkste inhoudelijke kennis over de Arbowet en de rol en verantwoordelijkheden als preventiemedewerker. De deelnemers worden in staat gesteld invulling te geven aan hun rol als preventiemedewerker t.a.v. de Risico inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het Plan van aanpak en weten zij waar ze ten aanzien van veiligheid en gezondheid binnen schoolgebouwen op moeten letten.  

Tijdens de opleiding is er naast inhoudelijke kennisoverdracht veel aandacht voor problemen waar deelnemers bij de uitvoering van hun taak tegenaan (kunnen) lopen. Het gaat daarbij om aspecten als adviseren van het management, samenwerken met de MR, het actualiseren en borgen van het Plan van Aanpak en het realiseren van een veiligheidscultuur op de werkvloer bij leerlingen en medewerkers. De deelnemers krijgen handvatten om effectiever te communiceren en adviseren. In de dagelijkse schoolpraktijk komen zij sterker te staan in lastige gespreks- en werksituaties. Deelnemers vergroten hun adviesvaardigheden en leren om te gaan met weerstand en te overtuigen vanuit eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid.

Inhoud

DAG 1
Tijdens de eerste dag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Taken, rol en positie van de Preventiemedewerker ; Voor welke taken ben ik als  Preventiemedewerker verantwoordelijk? Welke deskundigheid heb ik nodig?
  • Arbobeleid als continue proces, Arbo wetgeving en Arbobesluit
  • Arbo-risico’s in het onderwijs en in het schoolgebouw: leren kijken naar de eigen werkpraktijk binnen de onderwijsorganisatie, vaststellen prioriteiten en preventieve maatregelen, knelpunten en valkuilen, mogelijke aanpak voor uitvoeren van maatregelen
  • Risico-inventarisatie  en –evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA): coördinatie en ondersteuning RI&E  en uitvoering geven aan het Plan van Aanpak, zelf doen of uitbesteden?
  • Instrumenten voor het onderwijs:  Arbo-scan, Arbo-catalogus
  • Ongevallen, bijna-ongevallen en registratie van ongevallen
  • Preventiemedewerker en de SHV/BHV organisatie, schoolnoodplan en interne hulpverlening
  • Preventiemedewerker en de relatie met management en MR/OR
  • Voorlichting, onderricht en communicatie naar medewerkers en leerlingen

DAG 2 en 3

De tweede en derde cursusdag zijn bedoeld ter verbreding en verdieping van de kennis. Onder meer de volgende onderwerpen komen aan de orde:
•    Actuele ontwikkelingen Arbo-wet;
•    RI&E en Plan van Aanpak (PvA); actualiseren  en borgen in de beleidscyclus, uitvoering PvA en veiligheidsmaatregelen; verdiepende Risico-inventarisaties;  omgaan met problemen bij uitvoering  van Plan van Aanpak en veiligheidsmaatregelen; uitwisseling van ervaringen en valkuilen . Op welke wijze kunnen maatregelen worden ingevoerd?
•    Psychosociale arbeidsbelasting (PSA); agressie, omgangsvormen en werkdruk; herkennen van signalen en implementeren van verbeteracties.
•    Arbobeleid positioneren en profileren binnen de school (creëren van draagvlak).
•    Veiligheid op de werkvloer en in praktijklokalen:  werken op hoogte, gevaarlijke stoffen, machineveiligheid en elektrische veiligheid.
•    Bevorderen van veiligheids- en gezondheidscultuur binnen de school en op de werkvloer;  gezond en veilig werken, veiligheid en gedrag, motiveren van medewerkers
•    Preventiemedewerker, organisatie en vaardigheden; hoe kan ik als Preventiemedewerker mijn taken effectief organiseren?
•    Adviesvaardigheden en samenwerken met MR, management en netwerk van externe deskundigen;
•    Voorlichting geven aan en motiveren van collega's ten aanzien van veilig en gezond werken; collega's hierop aanspreken.
•    Hoe om te gaan met weerstand en tegenwerking, de omslag maken naar creëren van Arbo-bewustzijn en draagvlak.

De gehele opleiding wordt ondersteund met onze online leeromgeving.

Bijzonderheden

Deze opleiding bestaat uit 3 trainingsdagen. 

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze opleiding ontvangt de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige prijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze opleiding cursus met dezelfde startdatum te gaan.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Medewerkers die de functie van Preventiemedewerker (gaan) uitvoeren.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 21 uur (3 opleidingdagen)

Leeromgeving

Deze opleiding maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor FiAC blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.

Wanneer

De cursus vindt plaats op 4, 18 oktober, 22 november 2024.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.595,-, vrijgesteld van BTW.

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.