Financieel management in het onderwijs (leergang)

Vergroot uw onderwijskwaliteit met goed financieel beleid!

Tijdens de leergang komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De financiële inrichting en budgettering
  • De exploitatie- en investeringbegroting van een school
  • Managementinformatie en financiële berichtgeving
  • Het lezen en gebruiken van de jaarrekening
  • Financiële analyse en bijsturing
  • De administratieve organisatie en interne controle
  • Risico-analyse en risicobeheersing 
  • Procesverbetering en de rol van ICT

Algemeen

Financiële deskundigheid is onmisbaar voor goed onderwijs.  Het onderwijs kan zakelijker met meer aandacht voor financiële bedrijfsvoering. Deze 6-daagse leergang ‘Financieel management in het onderwijs’ biedt financieel verantwoordelijken alle instrumenten om het financieel beleid en beheer binnen hun onderwijsinstelling te sturen en te beheersen. Deelnemers leren niet alleen welke (financiële) gegevens nodig zijn om strategische beleidskeuzes te kunnen maken, maar krijgen ook inzicht in de financiële gevolgen van deze keuzes. Deelnemers verwerven vaardigheid in het opstellen van een meerjaren exploitatiebegroting en leren de jaarrekening van een onderwijsinstelling te lezen en te analyseren. 

Op basis hiervan kunnen zij een beoordeling maken van de financiële positie van de onderwijsinstelling en krijgen zij inzicht in het aanwezige risicoprofiel. De uitgebreide leergang biedt u alle kennis die u nodig heeft. Aan het eind van deze leergang kunt u de belangrijkste vraagstukken en knelpunten op het terrein van financieel management onderscheiden en bent u in staat mogelijke oplossingen ten behoeve van deze vraagstukken binnen de eigen onderwijsinstelling te implementeren.

Docenten van deze leergang zijn Cock Raaijmakers en Ronald te Loo
Hun manier van doceren wordt omschreven als deskundig, enthousiast en inspirerend!

Inhoud

Financieel management in het onderwijs
•    Financieel beleid in relatie met strategisch management:
vertaling van beleid in cijfers.
•    Koppeling van middelen aan doelen. 

De te stellen eisen aan een volwaardig financieel systeem
•    Stappen in de vormgeving van de financiële systematiek in een school/afdeling.
•    Het verwerken en zichtbaar maken van opbrengsten en kosten, opbouw rekeningschema, de kostenverdeelstaat, de budgettering en beheersing van de opbrengsten en kosten.
•    Planning en controlcyclus in de schoolpraktijk.

 De exploitatie - en investeringsbegroting
•    Opstellen van de exploitatiebegroting. Het verwerken van beleid en activiteiten in de begrotingscyclus.
•    Van eenjarig naar meerjarig perspectief (meerjarenbegroting).

Het lezen en analyseren van de jaarrekening
•    De balans en winst- en verliesrekening. De financiële uitgangssituatie van de school.
•    Inzicht in het schoolvermogen, reserves, voorzieningen.

Managementinformatie en financiële berichtgeving
•    Bepalen van de informatiebehoeften (huisvesting, personeel en/of faciliteiten).
•    Het vervaardigen en gebruiken van financiële en niet financiële kengetallen.
•    De frequentie en vormgeving van financiële overzichten, budgetoverzichten, rapportages en resultatenanalyses.

Financiële analyse en bijsturing
•    Het beoordelen en verbeteren van de financiële structuur. Welke financiële ruimte heeft de school? In hoeverre en op welke wijze zijn kosten beïnvloedbaar?
•    Welke financiële risico’s loopt de school? Het in beeld brengen en reageren op gesignaleerde risico’s.

De administratieve organisatie en het handboek AO
•    Taken en bevoegdheden financieel verantwoordelijken.
•    Functiescheiding binnen de (financiële) organisatie, primaire registraties en administratieve procedures, controletaken administratie.
•    Het vastleggen en beschrijven van administratieve procedures en interne richtlijnen in het handboek AO.
•    Het tot stand brengen van financieel bewustzijn in de (school)organisatie.

Voor een zinvolle verwerking van de leerstof uit deze leergang is enige basiskennis van of affiniteit met financieel management in het onderwijs gewenst.

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan, de vroegboekkorting geldt alleen voor de eerste deelnemer.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Tot de doelgroep voor deze cursus behoren degenen (schoolleiders, directieleden, managers controllers en (hoofd)administrateurs) die binnen de onderwijsinstelling of afdeling op managementniveau verantwoordelijk zijn voor het financieel beleid en beheer. Affiniteit met (financieel) beleid en beheer wordt aanwezig geacht.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: MBO/ HBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 42 uur (6 cursusdagen)

Leeromgeving

Deze cursus maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor de FiAC Academie blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.

Docenten

Cock Raaijmakers
Drs. C. Raaijmakers (Cock) is specialist op het gebied van financieel management en de verbinding daarvan naar school- en onderwijsmanagement. Na een periode als schoolleider opereert hij sinds 1993 vanuit zijn woonplaats Ridderkerk als zelfstandig opleider en adviseur op het gebied van algemeen en financieel schoolmanagement.
Hij ontwikkelde materiaal voor diverse schoolleidersopleidingen, waarbij simulatie en het gebruik van direct toegankelijke modellen een geliefde werkwijze is. Voorts ziet hij het als zijn taak de verbanden te laten zien van de marketing-, onderwijs-, personeelscomponent met de financiële dimensie. Hij studeerde economie en is auteur van het boek ‘Planning en control in de schoolpraktijk’.


Ronald te Loo
Drs. R. te Loo (Ronald) was in 2002 mede oprichter van Organise to Learn. Hij verkocht dit samen met Bernadette de Munk in 2012 aan Dyade en voerde samen met haar ruim twee jaar de directie over Dyade Advies. Ronald publiceert regelmatig over de financiële aspecten van het onderwijs, die hem blijven fascineren en verwonderen. Ronald is associé bij Berenschot en is toezichthouder bij een aantal maatschappelijke organisaties.
Ook is Ronald te Loo oprichter van de adviesorganisatie Aap Noot Mies. Deze organisatie brengt vraagstukken in het onderwijs terug tot de kern. Met gevoel voor traditie en het besef dat traditie alleen bestaat als deze vernieuwt.

De manier van doceren wordt door oud-deelnemers omschreven als deskundig, enthousiast en inspirerend!

Reacties

Eerdere deelnemers over deze leergang:
'De expertise en manier van lesgeven van Ronald erg prettig qua inhoud, tempo en sfeer.'
'De cursus is een aanrader voor het management van elke school.'
'6x een goed verzorgde cursusdag op een goede locatie.'
'Dit was een zeer relevante opleiding, grote meerwaarde is dat Cock de onderwijspraktijk goed kent. Dit zorgt ervoor dat je goed blijft opletten. De voorbeelden zijn relevant. De bijeenkomsten waren een goed voorbeeld van goed onderwijs.'
'De 1ste cursus die perfect aansloot op mijn ontwikkelingsbehoefte.'
'Een heel zinvolle en informatieve cursus. Ook de aandacht voor cultuur en attitude!’


Deelnemers waren onder meer afkomstig van:
Atheneum College Hageveld
Erasmus universiteit Rotterdam
Esdal College
GSG Leo Vroman
Helicon Opleidingen
Het Amsterdam Lyceum
Het Rhedens
Nimeto Utrecht
ROC Nijmegen
Scholengroep Carmel College
Stichting Proceon
Stichting Tangent
 

Wanneer

De cursus vindt plaats op 8, 22 november, 6 december 2024, 17, 31 januari, 14 februari 2025.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 2.975,-, vrijgesteld van BTW.