Onderwijshuisvesting & huisvestingsmanagement

Studiedag annex actualiteitencollege

Tijdens de studiedag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Actuele wet- en regelgeving
  • Renovatie en verduurzaming
  • Kwaliteitskader huisvesting
  • Financiering
  • Nieuwe eisen aan schoolgebouwen
  • Scholenhuisvesting en strategieontwikkeling

Algemeen

Onderwijshuisvesting is continu in beweging. Dit is onder meer een gevolg van vernieuwingen in de didactiek (steeds meer ICT), in maatschappelijke prioriteiten (duurzaamheid) en in overheidsbeleid (nieuwe wetgeving, afspraken tussen onderwijs en VNG). Om weer helemaal ‘bij’ te zijn als het gaat om de meest recente ontwikkelingen, is er de jaarlijkse studiedag ‘Onderwijshuisvesting en huisvestingsmanagement’.

Met de introductie van het Kwaliteitskader onderwijshuisvesting, ligt er een nieuwe norm waaraan schoolgebouwen moeten voldoen. Naast de wettelijke eisen uit de verschillende bouwvoorschriften zijn daarin een aantal richtlijnen voor duurzaamheid, binnenklimaat specifiek voor scholen overzichtelijk bijeengebracht. Tevens is daaraan een nieuwe en geactualiseerde financiële normering toegevoegd. Door PO/VO-raad en de VNG is dit kwaliteitskader omarmd, hetgeen heeft geleid tot een akkoord over de bekostiging van de huisvesting.

Het ministerie werkt aan een wijziging van de regelgeving waar het gaat om de status van een integraal huisvestingsplan, de aanspraak op een gemeentelijke vergoeding voor renovatie en een herziening van het zgn. investeringsverbod voor schoolbesturen. Veel gemeenten zijn bereid vooruitlopend op de wetswijziging een lokale regeling met schoolbesturen te treffen. Vanwege de grote financiële gevolgen is het voor schoolbesturen van groot belang het bestuurlijk kader rondom huisvesting goed in beeld te hebben.

Om voor scholen de actuele ontwikkelingen en hun nieuwe rol op het terrein van huisvesting nog eens goed op een rij te zetten wordt deze studiedag georganiseerd. Tijdens deze dag zal uitgebreid worden ingegaan op de formele situatie rondom onderwijshuisvesting en de gevolgen die deze gaat hebben voor de rolverdeling tussen schoolbestuur en gemeente en de financiële consequenties. Specifiek zal er worden ingegaan op de veranderende wet- en regelgeving, het nieuwe Kwaliteitskader Huisvesting, de mogelijkheden voor renovatie en verder alle ontwikkelingen en verplichtingen op het terrein van duurzaamheid van schoolgebouwen.

Na deze dag heeft u een goed inzicht in de ontwikkelingen rondom huisvestingsmanagement in het onderwijs en voldoende handvatten om het overleg met uw gemeente goed voorbereid aan te gaan.

Eerdere deelnemers over deze studiedag:
''Alles weer een keer op een rij gezet.'
'Niet alles theoretisch, maar vooral ook pragmatisch. Dit vond ik prettig.'
'De studiedag heeft inzicht opgeleverd in de nieuwste wetgeving op het gebied van onderwijshuisvesting'

Inhoud

Actuele wet- en regelgeving
•    Akkoord PO/VO-raad en VNG (status huisvestingsplan en renovatie)
•    Regierol gemeenten versus autonomie schoolbestuur; naar een nieuwe rolverdeling
•    Omvang en strekking investeringsverbod

Renovatie
•    Gedeelde verantwoordelijkheid; een recht op renovatie?
•    Upgrading of transformatieAfspraak in verordening en Integraal Huisvestingsplan

Kwaliteitskader Huisvesting
•    Wettelijke eisen en kaders; adviesrichtlijnen
•    Nieuwe eisen aan schoolgebouwen: kwaliteitskader PO en VO
•    Koppeling met Frisse scholen, Arbowet, Bouwbesluit 2015, Activiteitenbesluit milieubeheer
•    Gevolgen voor scholen op termijn
•    Relatie met huisvestingsplan

Financiering
•    Mogelijkheden voor schoolbesturen zelf voor financiering zorg te dragen
•    Samenwerking met de gemeente; varianten van doordecentralisatie

Nieuwe eisen aan schoolgebouwen
•    Duurzaamheid
•    Green deal
•    BENG en gevolgen voor scholen
•    APK voor schoolgebouwen; hoe kan ik mijn schoolgebouwen toetsen aan de eisen van het Kwaliteitskader

Scholenhuisvesting en strategieontwikkeling
•    Noodzaak van proactieve rol schoolbesturen en
•    Actualiseren huisvestingsplan.
•    Financiering van huisvesting
•    Innovatieve aanbestedingsvormen
•    Subsidiemogelijkheden

Tijdens de gehele studiedag zullen diverse voorbeelden uit de praktijk worden behandeld.
De studiedag staat onder leiding van dhr. Jan Schraven.

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.
De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
De studiedag is bestemd voor huisvestingsmanagers, directieleden en facility managers in het PO en VO die zich bezighouden met vraag stukken op het terrein van huisvesting, ruimtelijke inrichting en gebouwbeheer.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: MBO/ HBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 7 uur (1 cursusdag)

Leeromgeving

Deze cursus maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor de FiAC Academie blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.

Docenten

Jan Schraven
Mr. J. Schraven (Jan) is expert in onderwijsrecht en bekostiging, met name scholenplanning en onderwijshuisvesting. Zijn specialismen zijn: financiering onderwijs vastgoed, doordecentralisatie en eigendomsverhoudingen brede scholen.
Jan schraven heeft ruime ervaring met het adviseren en begleiden van scholen voor voortgezet en primair onderwijs in de huisvesting, met name op het vlak van bekostiging en contractering. Daarnaast houdt hij zich bezig met het geven van advies en helpt hij bij de bemiddeling bij vraagstukken tussen gemeente en schoolbesturen in de bekostiging van onderwijshuisvesting.

Ferdie van de Winkel werkt sinds 2014 als zelfstandig ondernemer op het gebied van kwaliteitsborging, (strategisch) vastgoedbeheer en (onderwijs)huisvesting. Het bieden van duurzame en haalbare oplossingen voor opdrachtgevers en het creëren van meerwaarde hierbinnen is wat hem drijft in de dagelijkse praktijk. Ook draagt hij actief bij aan product- en procesinnovatie in de gebouwde omgeving waarbij hij veel waarde hecht aan kennisoverdracht en het verbeteren van competent opdrachtgeverschap.

Wanneer

De cursus vindt plaats op 27 september 2024.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 650,-, vrijgesteld van BTW.

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.