Onderwijshuisvesting & huisvestingsmanagement

Studiedag annex actualiteitencollege

Tijdens de studiedag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Actuele wet- en regelgeving
  • Renovatie
  • Kwaliteitskader huisvesting
  • Financiering
  • Nieuwe eisen aan schoolgebouwen
  • Scholenhuisvesting en strategieontwikkeling

Algemeen

Onderwijshuisvesting is continu in beweging. Ook het afgelopen jaar blijkt dat weer. De afgelopen periode hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden die zeer relevant zijn voor de huisvesting van scholen.

Medio 2016 is het Kwaliteitskader onderwijshuisvesting gepresenteerd. Dit kwaliteitskader wordt de nieuwe norm waaraan schoolgebouwen moeten voldoen. Naast de wettelijke eisen uit de verschillende bouwvoorschriften zijn daarin een aantal richtlijnen voor duurzaamheid, binnenklimaat specifiek voor scholen overzichtelijk bijeen gebracht. Tevens is daaraan een nieuwe en geactualiseerde financiële normering toegevoegd. Door PO/VO-raad en de VNG is dit kwaliteitskader omarmd, maar het is nu zaak dit ook in het lokaal overleg tussen gemeente en schoolbesturen te laten landen en daarmee concreet aan de slag te gaan.

In het verlengde hiervan is er eind 2016 een akkoord gesloten tussen de PO/VO raad en de VNG over de bekostiging van de huisvesting. Dit akkoord moet leiden tot een wijziging van de regelgeving waar het gaat om de status van een integraal huisvestingsplan, de aanspraak op een gemeentelijke vergoeding voor renovatie en een herziening van het zgn.  investeringsverbod voor schoolbesturen. De wetswijziging hoeft echter niet te worden afgewacht, omdat dezelfde afspraken ook in een lokale regeling kunnen worden vastgelegd.

Bovenstaande ontwikkelingen gaan voor scholen op termijn grote financiële gevolgen hebben. Voor schoolbesturen is het daarom van groot belang het bestuurlijk kader rondom huisvesting vroegtijdig goed in beeld, te hebben. Een goed inzicht  en een pro-actieve rol richting gemeenten gaat daarbij lonen.

Om voor scholen alle ontwikkelingen en hun nieuwe rol op het terrein van huisvesting nog eens goed op een rij te zetten wordt deze studiedag georganiseerd. Tijdens deze dag zal uitgebreid worden ingegaan op actuele ontwikkelingen rondom onderwijshuisvesting en de gevolgen die deze gaan hebben voor de rol tussen schoolbestuur en gemeenten en de schoolfinanciën. Specifiek zal er worden ingegaan op de veranderende wet- en regelgeving,  het nieuwe Kwaliteitskader Huisvesting, de mogelijkheden voor renovatie en verder alle ontwikkelingen en verplichtingen op het terrein van duurzaamheid van schoolgebouwen.

Na deze dag heeft u een goed inzicht in de ontwikkelingen rondom huisvestingsmanagement in het onderwijs en voldoende handvatten om het overleg met uw gemeente goed voorbereid aan te gaan.

Eerdere deelnemers over deze studiedag:
''Alles weer een keer op een rij gezet.'
'Niet alles theoretisch, maar vooral ook pragmatisch. Dit vond ik prettig.'
'De studiedag heeft inzicht opgeleverd in de nieuwste wetgeving op het gebied van onderwijshuisvesting'

Inhoud

Actuele wet- en regelgeving
•    Akkoord PO/VO-raad en VNG (status huisvestingsplan en renovatie)
•    Regierol gemeenten versus autonomie schoolbestuur; naar een nieuwe rolverdeling
•    Omvang en strekking investeringsverbod

Renovatie
•    Gedeelde verantwoordelijkheid; een recht op renovatie?
•    Upgrading of transformatieAfspraak in verordening en Integraal Huisvestingsplan

Kwaliteitskader Huisvesting
•    Wettelijke eisen en kaders; adviesrichtlijnen
•    Nieuwe eisen aan schoolgebouwen: kwaliteitskader PO en VO
•    Koppeling met Frisse scholen, Arbowet, Bouwbesluit 2015, Activiteitenbesluit milieubeheer
•    Gevolgen voor scholen op termijn
•    Relatie met huisvestingsplan

Financiering
•    Mogelijkheden voor schoolbesturen zelf voor financiering zorg te dragen
•    Samenwerking met de gemeente; varianten van doordecentralisatie

Nieuwe eisen aan schoolgebouwen
•    Duurzaamheid
•    Green deal
•    BENG en gevolgen voor scholen
•    APK voor schoolgebouwen; hoe kan ik mijn schoolgebouwen toetsen aan de eisen van het Kwaliteitskader

Scholenhuisvesting en strategieontwikkeling
•    Noodzaak van proactieve rol schoolbesturen en
•    Actualiseren huisvestingsplan.
•    Financiering van huisvesting
•    Innovatieve aanbestedingsvormen
•    Subsidiemogelijkheden

Tijdens de gehele studiedag zullen diverse voorbeelden uit de praktijk worden behandeld.
De studiedag staat onder leiding van dhr. Jan Schraven.

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 40% op de volledige cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan, de vroegboekkorting geldt alleen voor de eerste deelnemer.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
De studiedag is bestemd voor huisvestingsmanagers, directieleden en facility managers in het PO en VO die zich bezighouden met vraag stukken op het terrein van huisvesting, ruimtelijke inrichting en gebouwbeheer.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: MBO/ HBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 7 uur (1 cursusdag)

Docenten

Jan Schraven
Mr. J. Schraven (Jan) is expert in onderwijsrecht en bekostiging, met name scholenplanning en onderwijshuisvesting. Zijn specialismen zijn: financiering onderwijs vastgoed, doordecentralisatie en eigendomsverhoudingen brede scholen.
Jan schraven heeft ruime ervaring met het adviseren en begleiden van scholen voor voortgezet en primair onderwijs in de huisvesting, met name op het vlak van bekostiging en contractering. Daarnaast houdt hij zich bezig met het geven van advies en helpt hij bij de bemiddeling bij vraagstukken tussen gemeente en schoolbesturen in de bekostiging van onderwijshuisvesting.

Wanneer

De cursus vindt plaats op 13 maart 2020.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 450,-, vrijgesteld van BTW.

Aanmelden

Aanmelden

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.