Over FiAC  /  Nieuws  /  Referenties

Facility coach

FiAC als coach langs de zijlijn!

Is de ingeslagen weg de juiste? Hoe spiegel ik mijn visie en beleid? Hoe geef ik vorm aan mijn organisatie? Hoe geef ik handen en voeten aan....? Enkele vragen die menig facilitair manager veel kostbare tijd kosten! Tijd die besteedt zou moe­ten worden om de organisatie optimaal te ondersteunen. Een niet opti­maal functionerende facilitaire organisatie gaat ten koste van het primaire pro­ces.

Het persoonlijk laten coachen en begeleiden van de facilitair leidinggevende(n) is een van de diensten die FiAC biedt. Samen met de facilitair gespecialiseerde coach wordt een indivi­dueel plan van aanpak opgesteld. De coach bezoekt vervolgens periodiek uw organisatie en bespreekt met de facilitair leidinggevende de lopende gang van zaken en het functioneren van de facilitaire organisatie. Daarbij wordt direct meegedacht en advies gegeven over voor­komende knelpunten en problemen. De FiAC-coach weet zich hierbij gesteund door een breed netwerk van specialisten op alle facilitaire vakge­bieden. Voordelen voor uw instellin­gen zijn een professionele begeleiding van uw faci­litair leidinggevende en direct deskundig advies op het terrein van facilitaire vraagstuk­ken. Het product is bestemd voor de begelei­ding van be­ginnende facility mana­gers/beheerders in het onderwijs of voor meer ervaren managers die behoefte heb­ben aan een externe deskundige gesprekspartner.


Doelstelling individueel coachingstraject voor facility managers

Doelstelling van het individuele coachingstraject is managers handvatten te verschaf­fen om zo effectief mogelijk leiding te geven aan de dagelijkse activiteiten van de faci­litaire dienst en tegelijkertijd visie te ontwikkelen voor de middel lange termijn.


De inhoud van het traject richt zich op:

Bewustwording en verkrijgen van inzichten in eigen functioneren als facility mana­ger: waar functioneer ik goed, waar zou ik het effectiever kunnen doen;
Het bieden van inzicht in de organisatie en aansturing van de dagelijkse werkzaamhe­den;
Het inventariseren en analyseren van de aanwezige (facilitaire) knelpunten en begelei­den bij het zoeken van oplossingen;
Het begeleiden bij de ontwikkeling van een facilitaire visie voor de middel lange termijn; 
Het begeleiden bij de opzet van een facilitair beleids- en activiteitenplan;
Invoeren van werkoverleg en een duidelijke structuur daarin;
Afstemming invulling functie op cultuur/visie van de organisatie.


Meer informatie

Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met FiAC, drs. H.A. Vissche­dijk of J.l. den Boer ba., telefoon 0252 –340413, e-mail info@fiac.nl
 

 “Voor een professionele invulling voor uw ondersteunende organisatie”   

FiAC contactgegevens
Postadres Secretariaat
Postbus 89 Gieterij 50
2210 AB Noordwijkerhout 2211 XK Noordwijkerhout
 
Telefoon: 0252-340413 Website: www.fiac.nl
Fax: 0252-340414 E-mail: info@fiac.nl