Over FiAC  /  Nieuws  /  Referenties

Veiligheidscoördinator/ -manager in het onderwijs

6-daagse leergang. Oog voor veiligheid!

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Alleen als er een veilige werk- en leeromgeving is gecreëerd kunnen docenten en leerlingen werken aan optimale onderwijsprestaties. 

Aanvullend dienen onderwijsinstellingen rekening te houden met uiteenlopende incidenten en calamiteiten, waaronder brand, ongeval, verbaal en/of fysiek geweld, diefstal, vandalisme, overval, geweld bommeldingen, fraude spanningsuitval, etc. Het is daarom van groot belang dat scholen nadrukkelijk aandacht besteden aan integraal veiligheidsbeleid op het terrein van sociale veiligheid, safety en security. 

Een veiligheidscoördinator kan hieraan op multidisciplinaire wijze binnen de school handen en voeten geven. Hij/zij coördineert alle activiteiten binnen de school op het terrein van sociale veiligheid, safety en security. De veiligheidscoördinator zorgt ervoor dat er op de school een veiligheidsbeleid aanwezig is op basis waarvan onveilige situaties kunnen worden voorkomen, er bij calamiteiten kan worden ingegrepen en de nazorg geregeld is. De veiligheidscoördinator dient daartoe goed inzicht te hebben in de mogelijke risico’s die zich binnen de school kunnen voordoen. Tevens is hij op de hoogte van trends die (alles) met veiligheid te maken hebben: van omgaan met radicalisering, tot digitale veiligheid en passend onderwijs. Samenwerking met functionarissen van andere afdelingen,  bijvoorbeeld HRM (Arbo-team), facilitaire zaken, ICT, de zorgschil en Marketing & Communicatie is daarbij van groot belang. De veiligheidscoördinator fungeert als spin in het web.

Tijdens de 6-daagse leergang leren deelnemers systematisch te beoordelen welke veiligheids- en beveiligingsrisico’s onderwijsinstellingen lopen en vast te stellen met behulp van welke maatregelen en voorzieningen (de gevolgen) van deze risico’s worden voorkomen. De leergang  gaat uitgebreid in op aspecten van schoolveiligheidsbeleid, de veiligheidsorganisatie, wettelijke verplichtingen, sociale veiligheid, criminaliteitspreventie en toezicht binnen schoolgebouwen. Ook het daadwerkelijk beheersen van incidenten en calamiteiten komt hierbij aan bod. 

De cursus verbreedt de kennis en vergroot de vaardigheden van functionarissen die een coördinerende taak op het terrein van sociale veiligheid, safety en security hebben. De cursus biedt zowel theorie als praktische kennis. Deelnemers werken tijdens de cursus aan opdrachten die direct betrekking hebben op de taak als veiligheidscoördinator binnen de eigen schoolsituatie. Deelnemers verwerven inzicht in de kerntaken van de veiligheidscoördinator.

Inhoud

Tijdens de leergang worden de volgende onderdelen behandeld

Schoolveiligheid: een introductie  (1 dagdeel) 

 • Integrale veiligheidszorg, schoolveiligheid en onderwijskwaliteit 
 • Safety, security en sociale veiligheid binnen de school en de onderlinge samenhang
 • Onveiligheid binnen scholen: risicoprofiel onderwijsinstelling op de verschillende
  deelgebieden
 • Veiligheid, schoolklimaat en zorgsysteem
 • Wettelijk kader schoolveiligheid; waartoe zijn scholen verplicht wat moeten ze geregeld
  hebben?
 • Samenwerking met politie/gemeente/ andere relevante partijen wijkagent/buurt regisseur 
 • Beveiligingsminded maken van de school 

Beleid, organisatie en schoolveiligheidsplan (2 dagdelen)

 • Bouwstenen voor schoolveiligheid: werken vanuit veiligheidspiramide
 • Opstellen van eigen veiligheidsvisie en ambitie
 • Inrichting schoolveiligheidsorganisatie, afbakening personeelstaken en functie van veiligheidscoördinator:
 • Inventariseren en monitoren van veiligheidsbeleving, enquêtes
 • Werken aan het schoolveiligheidsplan (opzetten en onderhouden)
 • Opstellen en actualiseren van het veiligheidsplan
 • Het maken van een veiligheidsverslag
 • Borgen van schoolveiligheid en organisatie van inspecties 
 • Incidentenregistratie: Registeren van ongelukken en incidenten

Sociale veiligheid (3 dagdelen)

 • Creëren van een pedagogisch veilig klimaat: leerling-gericht werken als basis voor een veilige werkomgeving. Het belang van professionele en leerling-gerichte grondhouding (bejegeningprofiel) voor een verantwoord pedagogisch resultaat; 
 • Opstellen en naleven van regels voor het sociale verkeer. Gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag binnen de school.
 • Omgaan met agressie, voorkomen van agressie, anti agressiebeleid en het agressieprotocol
 • Omgaan met pesten en herstelgericht werken
 • Diverse veiligheidsonderwerpen: (cyber)pesten, radicalisering, agressieve ouders,
 • omgaan met sociale media, passend onderwijs en omgaan met afwijkend gedrag etc.
 • Sancties, opvang en nazorg

Omgaan met calamiteiten en incidenten (2 dagdelen)

 • Voorbereiden op een crisis 
 • Basisscenario’s, responsstrategieën, crisisplannen, en draaiboeken opzetten
 • Nood en ontruimingsprocedures
 • Crisismanagementorganisatie en communicatie
 • Crisissimulatie (1 dagdeel)
 • Werken met het SOS-model (situatie, organisatie en stappen) bij incidenten en calamiteiten. Ingrijpen op basis van interne vooraf gemaakte afspraken (procedures en protocollen
 • Strafbare gedragingen en wettelijke bevoegdheden (wat mag wel en wat mag niet?); toepas­sen van bevoegdheden in de praktijk.

Veiligheid is mensenwerk (1 dagdeel)

 • Taken en rollen van het OP en OOP op het terrein van schoolveiligheid 
 • De eigen rol van de medewerker (preventieve houding, toezicht)
 • Afspraken en procedu­res op school/teamniveau. Het belang van onderlinge afstemming en eenduidigheid in aanpak.
 • Werkmethoden voor surveillance en toezicht op huisregels en sancties
 • Hanteren en handhaven van school en huisregels: hoe gaan we om met overtredingen
 • Uitvoeren van veiligheidsprocedures
 • Opleiden en trainen van medewerkers.

Veiligheid, arbeidsomstandigheden, BHV/SHV en brandpreventie (2 dagdelen)

 • Arbo organisatie: wie is verantwoordelijk voor welke arbozaken, wat zijn de bevoegdheden? 
 • Risico inventarisatie en evaluatie als onderdeel van het arbo-beleid.
 • Knelpunten en valkuilen binnen het onderwijs /schoolgebouw
 • Arbo inspectie en veiligheidsronde/ surveillance
 • Rapporteren van onveilige situaties
 • Ongevallenregistratie
 • Coördinatie van ontruimingsoefeningen

Security, toezicht en surveillance (1 dagdeel)

 • Kleine criminaliteitspreventie en wapenpreventie 
 • OBE maatregelen tegen inbraak, vandalisme, examenfraude etc…..
 • Toegangsbeheer en controle bij bezoekers /personeel/ derden /leerlingen
 • Beveiligingsminded maken van de onderwijsinstelling
 • Toezicht en surveillance
 • Inzet van camera’s
 • Opstellen van beveiligingsbeleid en integraal beveiligingsplan voor een schoolgebouw.

Eerdere deelnemers over deze leergang:
'Sluit aan bij de praktijk, zeker van meerwaarde! Goede trainer, veilige sfeer.'
'Absolute aanrader! De cursus heeft voor mij veel waarde toegevoegd. 11 van de 12 dagdelen waren uitstekend. Overall beoordeling: 9,75!!'
'De training heeft mij veel opgeleverd om toe te passen in onze organisatie.'

Bijzonderheden

Docenten en gastsprekers binnen deze leergang zijn vakspecialisten die reeds vele jaren actief zijn binnen het onderwijs en bedrijfsleven (NISHV, FiAC,). Zij beschikken over een ruime kennis  en ervaring op het terrein van veiligheid en beveiliging in samenhang met het onderwijs. Een goede terugkoppeling naar de praktijk is daarmee geborgd.

Vroegboekkorting:
Schrijft u zich in voor deze cursus, in de periode 10 mei t/m 1 augustus 2017, dan ontvangt u een korting van € 100,00.
(N.B.: deze korting geldt niet in combinatie met andere kortingen).

Actiekorting 2e deelnemer:

Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 40% op de volledige cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan, de vroegboekkorting geldt alleen voor de eerste deelnemer.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep

Veiligheidscoördinatoren, preventiemedewerkers, antipest coördinatoren, coördinatoren sociale veiligheid, facility managers en hoofden interne zaken die verantwoordelijk zijn voor (deel) trajecten op het terrein van integrale veiligheidszorg.

Data, locatie & kosten

De zesdaagse cursus vindt plaats op 17, 24 november, 8 december 2017, 19 januari, 2 februari, 16 maart 2018.
De locatie is NDC Den Hommel te Utrecht. routekaart
De kosten per persoon bedragen € 2.375,00 (inclusief cursusmateriaal en overige voorzieningen).
Deze cursus is vrijgesteld van BTW-heffing.

Condities

Toelating    geen specifieke vooropleiding vereist
Aantal dagen    6 dagen
In company    ja, cursuscode IC-1088
Open inschrijving    ja, cursuscode OI-1088
Certificaat    FiAC Instituutcertificaat
Co-trainer nee» terug naar cursusaanbod

FiAC contactgegevens
Postadres Secretariaat
Postbus 89 Gieterij 50
2210 AB Noordwijkerhout 2211 XK Noordwijkerhout
 
Telefoon: 0252-340413 Website: www.fiac.nl
Fax: 0252-340414 E-mail: info@fiac.nl